බ්ලොග් සහ නිතර අසන ප්‍රශ්න ව්‍යාපාරික වෙබ්/නිශ්චල දේපල/තාක්ෂණ

ලිපි සහ දත්ත සමුදාය 2010 සිට යාවත්කාලීන කර ඇත

කියලත් අහන්න ඔබේ පුද්ගලිකකරණය කළ ප්‍රශ්නය !

 

ඊ-වාණිජ්යය

ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසායකත්වය

ඊමේල් කිරීම

නිශ්චල දේපල, ඉදිකිරීම්

IT, Hi-Tech & Techno

SEA: අනුග්‍රහය දක්වන සබැඳි ("ගෙවූ යොමු කිරීම්")

SEO: ස්වභාවික යොමු කිරීම

SMO: සමාජ ජාල මගින් යොමු කිරීම

වෙබ් උපාය මාර්ගය

වෙබ් අලෙවිකරණය

වෙබ්මාස්ටර්: නිර්මාණය, අඩවි සත්කාරකත්වය